Company

Team

Ivan Orekhov
Ivan Orekhov
CEO
Yana Chekulaeva
Yana Chekulaeva
Head of Analytics department
Ilya Pikho
Ilya Pikho
Head of Customer service
Alexander Golovanov
Alexander Golovanov
Head of Technical support
Elena Sedelnikova
Elena Sedelnikova
Head of HR department
Constantine Firsanov
Constantine Firsanov
Head of QA department
Ivan Melnikov
Ivan Melnikov
Head of PM department
Elena Kuznetsova
Elena Kuznetsova
Chief Accountant
Grigoriy Kosyanenko
Grigoriy Kosyanenko
Head of Software development department