Company

Management team

Ivan Orekhov
Ivan Orekhov
CEO
Ilya Pikho
Ilya Pikho
Head of Customer service
Sergey Maslov
Sergey Maslov
Chief Technology Officer
Andrey Komrakov
Andrey Komrakov
Head of Project Management
Yana Chekulaeva
Yana Chekulaeva
Head of Analytics department
Constantine Firsanov
Constantine Firsanov
Head of QA department
Elena Kuznetsova
Elena Kuznetsova
Chief Accountant
Alexander Golovanov
Alexander Golovanov
Head of Technical support
Elena Sedelnikova
Elena Sedelnikova
Head of HR department